jan-awa-yojana-jaipur

1 BHK APARTMENT SIZE 375 sq. ft. @ 8.22 Lakhs
2 BHK APARTMENT SIZE 560 sq. ft. @ 12.92 Lakhs
2 BHK BIG APARTMENT SIZE 750 sq. ft. @ 17.75 Lakhs
+(क्लब हाउस चार्ज + कार पार्किंग )
3 BHK APARTMENT SIZE 850 sq. ft. @ 21.00 Lakhs

Scroll to top